Take Action and Help Create a Safer, Healthier Future and a Better Today

Để bắt đầu, vui lòng chọn thành phố của bạn bên dưới
để tìm thử thách tại địa phương của bạn
Các Hộ Gia đình Tham Gia

9,542

Các Hộ Gia đình Tham Gia
Tấn CO2e Giảm/Năm

3,940

Tấn CO2e Giảm/Năm
Hành động đã hoàn thành

5,873

Hành động đã hoàn thành

We Have Solutions

We have solutions today to solve climate change – and you can help

Fires, floods, bigger storms and hurricanes, drought...  Climate change is scary.  But we have the solutions today and you have the power to help.

40% of U.S. climate emissions come from basic activities we do every day like using energy at home and how we get around.  The great news - there are now easy, money saving options that can lower our impact and create other benefits like improving our health and creating local jobs. 

In short - we have the power today to fight climate change, save money and improve our lives.

Did you know most people are concerned about climate change?   Like you, most people care and want to help but are not sure where to start.  WeRenew makes it easy to learn about solutions and find actions that are right for you.

You are probably already doing some of these actions!  Sign up and see what you are already doing and how you compare to others in your area.  The best part – you can work with others in your community!  Whether it’s your friends, book club, faith community, co-workers, neighbors, or any other community you belong to, you can join and work together to make an impact.

Sign up today, invite your community and take action!  Together we can create a safer, healthier future and a better today.

Tìm hiểu các hành động

Các hoạt động là những việc đơn giản hàng ngày bạn có thể làm để giảm ảnh hưỡng và cũng giúp bạn tiết kiệm tiền. Bấm vào một danh mục dưới đây để tìm hiểu các hành động.

Nó làm như thế nào

Lập hồ sơ của bạn

Thật dễ dàng để bắt đầu. Tạo hồ sơ hộ gia đình của bạn và nhập một số thông tin về các hoạt động hiện tại của bạn để chúng tôi có thể theo dõi thành công của bạn!

Hãy hành động bền vững

Tìm chọn trong danh sách các hành động mà sẽ giúp giảm tác động của bạn, rồi thêm chúng vào Bảng Điều Khiển của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn phần tiếp theo, các chi phí và câu hỏi.

Cùng nhau làm

Lập một nhóm gồm các hộ gia đình để bạn có thể hợp tác với nhau. Hãy thảo luận với cộng đồng về kế hoạch làm các hoạt động. Và thi đua với các cộng đồng khác nữa!